Как да постъпим ако в резултат на такова спиране претърпим вреди?

Всяко електроразпределително дружество в страната има публикувани на сайта си общи условия, които са одобрени от ДКЕВР. В тези общи условия се съдържа разпоредба, която дава право на потребителя да претендира обезщетение.

Важно за потребителя е да знае следното:

В Общите условия е предвидено, че ако потребител остане без електрическа енергия по вина на съответното ЕРП, потребителят трябва да уведоми веднага ЕРП за това.

Ако повече от 24часа след получаване на уведомлението ЕРП не е възстановило електроподаването, ЕРП трябва да заплати на потребителя обезщетение, което например за ЧЕЗ е в размер на 30лв и по 20лв за всеки следващ период от 12часа без осигурена електрическа енергия.

Посоченото обезщетение не изключва отговорността на ЕРП за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на потребителите.

Потребителят трябва в срок до 3 работни дни писмено да уведоми съответното ЕРП в случаите, когато е претърпял вреда от действие или бездействие на това ЕРП.

Уведоменото ЕРП е длъжно в срок от 24 часа да изпрати свой представител за съставяне на констативен протокол за нанесените щети. Обърнете внимание дали този констативен протокол описва действителната фактическа обстановка.

В случай, че ЕРП откаже да заплати обезщетение за нанесените вреди или ако възникне спор относно констативния протокол, потребителят има право да защити правата си по съдебен ред.

За започване на съдебна процедура е важно да е спазен срокът от 3 работни дни за уведомяване на ЕРП за претърпяна вреда. По този ред могат да защитят правата си както потребители-физически лица, така и юридически лица (фирми и др организации).

Освен за претърпяната загуба може да се иска обезщетение и за пропуснатите ползи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment